Výběr dodavatele stavby

Postup jednotlivých úkonů:cena_stavby_kolik_stoji_tendr_vyber_dodavatele 

 • konzultace stavebního záměru se stavebníkem
 • vypracování analýzy a vyhodnocení podkladů pro výběrové řízení, konzultace, návrh na doplnění podkladů
 • rámcová kontrola seznamu prací a dodávek (výkaz výměr - definování standardů a popisu stavby)

Popis činností spojených s přípravou výzvy k zadávacímu řízení:
 • příprava dokumentace pro zadání stavby (DZS, DPS (dokumentace pro provedení stavby)) – návrh formy a uspořádání projektové dokumentace, konzultace, doporučení kvalifikačních a hodnotících kritérií, zadávacích a obchodních podmínek, formulářů a jiných částí zadávací dokumentace
 • sestavení DZS – dopracování, konzultace problematických bodů a návrhy jejich řešení
 • vypracování výzvy k zadávacímu řízení
 • kompletace formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení výběrového řízení
Popis činností spojených s vlastním výběrovým řízením:
 • výzva pro účast ve výběrovém řízení
 • v průběhu doby pro podání nabídek vyhodnocování dotazů jednotlivých firem, vydávání jednotných hromadných komentářů pro zajištění porovnatelnosti nabídek
 • přebírání obálek
 • vyhodnocení nabídek, porovnání
 • vypracování výzvy pro další kolo výběrového řízení (upřesnění a optimalizace nabídek, komentáře pro nabídky jednotlivým dodavatelům)
 • posouzení smluvních podmínek
 • posouzení harmonogramu stavby

Výběrové řízení je obvykle vícekolové (obvykle 3 až 4 kola VŘ). V rámci 1. a 2. kola VŘ zajistíme sjednocení nabídek ve smyslu porovnatelnosti, v dalším kole probíhá optimalizaci nabídky (snížení ceny, zvýšení standardů stavby - křížové porovnání nabídek). Správně provedené výběrové řízení zajistí obvykle snížení ceny o cca 5 až 12% z celkové ceny stavby, případně výrazné zlepšení standardů kvality dodávek stavby v obdobném rozsahu.

Obvyklým podkladem pro výběrové řízení je výkaz výměr (VV) a projektová dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení (DSP). V zásadě je doporučeno výběrové řízení provádět na základě dokumentace pro zadání stavby (DZS) nebo dokumentace pro provedení stavby (DPS).