Oprávnění autorizovaného inženýra

přidáno: 30. 12. 2013 8:16, autor: David Vytvar   [ aktualizováno 30. 12. 2013 8:16 ]
Rozsah oprávnění a působnosti autorizovaného inženýra (výtah dle autorizačního zákona a stavebního zákona)
Rozsah oborů a specializací
Obory a specializace autorizace odpovídají příslušným studijním oborům požadovaného vzdělání a ČKAIT v tomto smyslu stanovuje jejich rozsah.

POZEMNÍ STAVBY
Rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00, TP00, SP00):
Budovy pro bydlení, budovy a haly občanské výstavby, budovy a haly pro výrobu a služby, stavby pro zemědělství, skladování a stavby průmyslové.
 
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a.         vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů9),
b.         podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c.         vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,
d.         provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e.         provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f.          provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g.         vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
h.         vést realizaci stavby,
i.          provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
j.          provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
k.         zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
l.          vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Comments