Technický dozor investora

Technický dozor investora

Technický dozor investora

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4)  Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby.

V průběhu stavby tedy technický dozor dohlíží na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Důležité je kontrolovat a přebírat všechny konstrukce, které se právě provádějí, a zvláště ty, které budou zakryty a nebudou přístupné. Jen tak je možno zajistit jejich spolehlivost a kvalitu.

 • prostudování a posouzení jednotlivých předložených nabídek na realizaci stavby z technického hlediska, doporučení nejvýhodnějších nabídek, tedy kompletní cenová optimalizace stavby z hlediska nejenom nákladů na vlastní stavbu, ale i budoucích provozních a údržbových nákladů
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení), popř. tvorba těchto smluv
 • v případě provádění stavby svépomocí školení bezpečnosti práce a požární ochrany u všech pracovníků na stavbě
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebních deníků (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)
 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy,časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
 • fotodokumentace stavby
 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů (v případě provádění stavby svépomocí se rozumí především u těch částí stavby, které budou prováděny dodavatelsky)
 • účast na kontrolních dnech, popř. jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání

Mezi další činnosti dále patří příprava a organizace výběrového řízení na výběr dodavatele stavby (díla) tzv. tendr, porovnání nabídek a jejich vyhodnocení, kontrola rozpočtu a uzavíraných smluv.